Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE KNOT NEDERLAND – HOSTING & WEBDESIGN

1. Definities

1.1 Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign: webdesign . Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign;
–  de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen, danwel het hele bedrag indien dit onder de 125 euro excl. btw ligt

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
laatste geval kan Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign op geen
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign.
8.2 Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 90 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign. Indien de reclame gegrond is zal Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Indien het bedrag lager is dan 125 euro excl. btw dan dient het gehele bedrag vooraf betaald te worden alvorens er werkzaamheden worden verricht.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus  buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign
13.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.3 Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Blue Knot Nederland – Hosting & Webdesign zich het
recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde
website.


14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.