Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FEENSTRA HOSTING

1. Definities

1.1 Feenstra Hosting: webdesign . Feenstra Hosting: de gebruiker van de
algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Feenstra Hosting een
overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op
internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief
eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Feenstra Hosting verklaart
de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en
dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet
schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding,
opdracht of
overeenkomst van of met Feenstra Hosting.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Feenstra Hosting zijn geheel
vrijblijvend.

3.2 Feenstra Hosting is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt
bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag
dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Feenstra
Hosting;
–  de aanbetaling van 50% van het
overeengekomen factuurbedrag is ontvangen, danwel het hele bedrag indien dit
onder de 125 euro excl. btw ligt

5. Uitvoering van de
overeenkomst

5.1 Feenstra Hosting zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
heeft Feenstra Hosting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Feenstra
Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Feenstra Hosting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat Feenstra Hosting is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste
en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Feenstra
Hosting kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig
mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd
materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Feenstra Hosting op een tijdelijke
internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo
spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Feenstra
Hosting, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond
tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Feenstra Hosting is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten
die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting
provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het
testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden
veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van
Feenstra Hosting van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed
komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Feenstra Hosting vervaardigde materiaal mag zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Feenstra Hosting niet worden
bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het
oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Feenstra Hosting verstrekte ideeën, concepten of
(proef)ontwerpen blijft volledig van Feenstra Hosting, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
laatste geval kan Feenstra Hosting hiervoor een vergoeding bedingen. Bij
gebleken schending van het genoemde eigendom is Feenstra Hosting gerechtigd
hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Feenstra Hosting behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Feenstra Hosting bij haar activiteiten afhankelijk is van de
medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen
invloed kan uitoefenen kan Feenstra Hosting op geen
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook,
voortkomend uit deze relaties met Feenstra Hosting of het verbreken ervan,
ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Feenstra
Hosting.
8.2 Feenstra Hosting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud
van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient
zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal
zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
is Feenstra Hosting slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot
het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Feenstra Hosting voor enige
andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van
indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 90 dagen na levering de gelegenheid
duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Feenstra Hosting.
Indien de reclame gegrond is zal Feenstra Hosting deze gebreken trachten te
verhelpen. Wanneer aan Feenstra Hosting binnen de genoemde termijn geen
gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in
het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten
of te
compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders
vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken
zullen resulteren in extra werk, waarvoor Feenstra Hosting naar evenredigheid
zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van
contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de
opdrachtgever en Feenstra Hosting en is de opdrachtgever verplicht om het werk
van Feenstra Hosting volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto
totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Indien het bedrag lager
is dan 125 euro excl. btw dan dient het gehele bedrag vooraf betaald te worden
alvorens er werkzaamheden worden verricht.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever
indien Feenstra Hosting de gewenste diensten niet of niet volgens de
specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein
waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op
het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de
wensen en eisen van de opdrachtgever, en Feenstra Hosting kan de website
vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke
eisen stelt waarbij de website door Feenstra Hosting niet kan worden
opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is
opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Feenstra
Hosting een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag
verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen
veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te
voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de
website door Feenstra Hosting overgezet op het hosting domein van de
opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door
Feenstra Hosting een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een
aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de
opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de
wettelijke rente plus  buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over
het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde
(gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Feenstra Hosting bezit het recht om deze algemene voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van
de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de
wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de
ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze
ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Feenstra Hosting zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever
aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit
geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het
uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Feenstra Hosting
13.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na
schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan
het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Feenstra Hosting zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele
financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.3 Feenstra Hosting is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te
verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen. Voorts behoudt Feenstra Hosting zich het
recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever
afgeleverde
website.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.